Banner

COM - PLACEMENT TEST 01

test time
15’
num question
22
  • Để kiểm tra đúng năng lực, vui lòng KHÔNG DÙNG TỪ ĐIỂN trong suốt quá trình làm bài.
  • Phần Listening (Nếu có): Vui lòng CHUẨN BỊ GIẤY/ BÚT và tự ghi chép đáp án trong quá trình nghe. Sau đó, điền câu trả lời ở các trang kế tiếp.
Test